Board of Trustees

Dr. Pratap Kumar Pani Advisors: (Sarvashri)  
Managing Trustee(Offtg) 1. P.K. Mishra  
  2. Bibhumaya Mishra  
Trustee Sarvashri 3. Sambit Nayak  
   
 1. Shri Sushant Mahapatra

 

 1. Hara Prasad Mahapatra
 2. Punyasloka Khuntia
 3. R.B. Patnaik
 4. Chakradhar Swain
 5. P. Udgata
 6. S.K. Sarangi
 7. Nihar Samantara
 8. Manoj Patra
 9. Manoj Mahapatra
 10. P. Panda
 11. Niranjan Sahu
 12. K. Jena
 13. Prakash Samantray

 

Manager:

Shri Ramachandra Biswal

Assistant Manager:

Sangbit Kumar Rath

Priests:

 1. Kartik Dixit
 2. Anant Rath
 3. Kailash Kar
 4. Tapash Tripathi
 5. Jagannath Mishra
 6. Padmalochan Tripathi
 7. Rabindra Rath
 8. Gyanaranjan Pati